Skip to content


Algemene Voorwaarden Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf

 

Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62157736 en is gevestigd aan Van Echtenstraat 14-1 (7902 EN) te Hoogeveen.

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
 2. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf is de eenmanszaak van A. Katerberg.
 3. Koper: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 4. Verkoper: de aanbieder van (zelfhulp)boeken.
 5. Aanbod: Ieder schriftelijk en mondeling aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper. 
 6. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper gekocht zijn van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf.
 7. Website: de website die Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf gebruikt is https:// www.uitliefdekiesikvoormezelf.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod en prijsopgaven van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf en iedere overeenkomst tussen Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf en een koper en op elk product dat door Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. De door Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf het recht een overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf gegronde reden te weigeren
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 4. Levertijden in offertes van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 6. Eventuele aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
 7. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf  heeft het recht om zonder  opgaaf van redenen opgegeven bestellingen  of geplaatste orders te weigeren. Een dergelijke  weigering geeft Koper geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie  voor het weigeren van de bestelling/opdracht.
 8. Indien meerdere Kopers samen een order plaatsen of een bestelling opgeven waardoor een overeenkomst  tot stand komt dan wel meerdere orders en/of bestellingen worden samengevoegd waardoor een overeenkomst   tot stand komt, dan is iedereen van de afzonderlijke Kopers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Verkoper heeft aanvaard.
 2. Een Aanbod kan door Verkoper via de praktijk of via de website gedaan worden.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf of door de bestelde producten direct (online) te betalen, zal Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf de overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper schriftelijk kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 5. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Consumenten kunnen de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos ontbinden. In elk geval komen de kosten van het retourneren voor rekening en risico van Koper.
 7. Indien Koper de geplaatste order of de opgegeven bestelling geheel  of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf  alle redelijkerwijs met de uitvoering van de order/bestelling verband houdende onkosten (zoals onder  meer de kosten van voorbereiding, van bestellingen bij derden, van opslag, de provisie) te vergoeden.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf zijn verstrekt, heeft Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 4. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf bekend was.
 5. Koper vrijwaart Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

 

Artikel 6 Levering

 1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf alwaar de bestelde zaken zijn opgeslagen. Bij het opgeven van leveringstermijnen gaat Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf ervan uit dat er zich geen feiten en omstandigheden voordien die een tijdige levering in de weg staat. (Te verwachten) overschrijdingen van de opgegeven leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk aan Koper gemeld. 
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Koper. Koper dient Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien de koper afname weigert, of om welke reden dan ook niet in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Hiervoor kunnen tevens administratiekosten gerekend worden. Koper is verplicht in een dergelijk geval de levering te verzekeren en verzekerd te houden totdat alsnog verzending of aflevering kan plaatsvinden.
 5. Indien de zaken worden bezorgd door Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf of een externe vervoerder is Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. Indien Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf ter beschikking heeft gesteld. 
 7. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf heeft het recht om bestelde zaken onder rembours te leveren.
 8. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald.
 10. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 6A Verpakking en transport

 1. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf  verbindt zich jegens  de Koper om de te leveren  zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige  wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij  schriftelijk  anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief  omzetbelasting (BTW), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal (met uitzondering  van die emballage, waarvoor het gebruikelijk is om afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen) af magazijn.
 3. Het aannemen van zaken  zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs, dat de verpakking/emballage in goede  staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
 4. Elke Koper wordt  geacht in het bezit te zijn van de eventueel  vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbrekende of intrekken  van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een Koper niet het recht tot annulering van de order/ bestelling worden ontleend.  Ook aan een wijziging van eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of aan door derden gemaakte bezwaren tegen de zaken op de grond van octrooien, merken en andere rechten kan niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend.

 

HERROEPINGSRECHT:

Luisterboeken en meditaties kunnen NIET retour worden gestuurd. Hierbij krijg je dus niet je geld terug en geldt het herroepingsrecht niet. Omdat je al in het bezit bent van alle bestanden audio en video’s.

 

Artikel 7 Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
 2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf te worden gemeld op info@uitliefdekiesikvoormezelf.nl.Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf, vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Onzichtbare  gebreken zijn de gebreken die Koper bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs  niet had kunnen ontdekken, dienen aan Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf terstond na ontdekking van dat gebrek schriftelijk te worden gemeld.  Indien niet terstond gereclameerd wordt ten aanzien van ontdekte onzichtbare gebreken, vervalt voor Koper het recht op reclame ter zake van die gebreken.
 5. Indien Koper zijn reclamerecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf, gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, opdat de betreffende vertegenwoordiger van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf terstond in de gelegenheid wordt gesteld de ingediende reclames te controleren.
 6. Koper heeft Koper geen recht op reclame als er sprake is van geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen.
 7. Reclames  of klachten met betrekking  tot een deel van de geleverde  zaken kunnen nimmer aanleiding  zijn tot afkeuring van de gehele  levering.
 8. Koper  mag tenzij op grond van door Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf  erkende reclame en door Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf daartoe  voorafgaand verleende schriftelijke toestemming   geen geleverde zaken retour zenden. Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan het officiële vestigingsadres. De verzendkosten van het retourneren is voor rekening van Koper.
 9. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

 

Artikel 8 Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede de verzendkosten.
 3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst maar voor de overeengekomen datum van op- of aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen,   onderdelen, de lonen of andere prijsbepalende factoren een wijziging hebben  ondergaan, dan is Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf gerechtigd de aanbiedingsprijs dienovereenkomstig aan te passen, echter niet voordat drie maanden verstreken zijn sinds de totstandkoming van de overeenkomst. Het in de vorige volzin bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf  om prijsverhogingen krachtens wet- en regelgeving te allen tijde door te berekenen en de aanbiedingsprijs  dienovereenkomstig te verhogen.
 4. Prijsverhogingen die het gevolg zijn van aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst komen voor rekening van Koper.
 5. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf verstrekt aan Koper een gespecificeerde factuur ter zake van de overeenkomst naar aanleiding van de geplaatste order of de opgegeven bestelling.

 

Artikel 9 Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij betaling bij aflevering expliciet overeengekomen is, op een door Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf op Koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Koper (indien Koper in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim. 
 7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf na een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 8. Indien Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf geleverde zaken, blijven eigendom van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. De door Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf geleverde zaken, die krachtens onder het eerste lid van deze bepaling onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf zich bevinden en die zaken onverwijld (mede) terug te nemen zonder enige machtiging of instemming van Koper of enige rechterlijke instantie. 
 7. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf. Dit geldt ook voor het in faillissement verkeren van Koper. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Koper.
 8. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan 

Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf worden vergoedt door Koper. 

 

Artikel 11 Garantie

 1. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels en/of voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan verkoper.
 2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, nadat uit onderzoek van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf is gebleken dat Koper terecht een beroep doet op de garantie, zal Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf het betreffende item vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de te vervangen zaak aan Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf te retourneren (op kosten van Koper) en de eigendom aan Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf te verschaffen. 
 3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf heeft behandeld.
 4. Indien de door Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die welke door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
 3. Voorts is Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 13 Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf leidt tot aansprakelijkheid van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag hetwelk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd.
 2. De aansprakelijkheid   van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf beperkt zich ten alle tijde tot het kosteloos herstel van een gebrekkige  zaak of de vervanging van die zaak – of een onderdeel daarvan – een en ander ter beoordeling  van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf.
 3. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf geleverde producten is uitgesloten. 
 4. Slechts een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geval van door Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf overeengekomen garanties met betrekking tot de functionaliteit en kwaliteit van de geleverde producten, wordt beperkte aansprakelijkheid aanvaardt.
 5. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
 6. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 7. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het toepassen van de adviezen uit het boek door Koper. Koper is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opvolgen van hetgeen in het boek beschreven staat en is nimmer gerechtigd op enige schadevergoeding ten gevolge hiervan.
 9. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf binnen een halfjaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 

Artikel 14 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op koper op het moment waarop deze aan koper feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 15 Overmacht

 1. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf, (xi) beslaglegging van welke aard en reden dan ook en (xii) overige situaties die naar het oordeel van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 5. Voor zo veel Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 16 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    

 1. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@uitliefdekiesikvoormezelf.nl.
 2. Indien Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 

Artikel 17  Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf berusten uitsluitend bij Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf en worden niet overgedragen aan Koper. 
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf opgeleverde zaken, dient Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 3. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

 

Artikel 18 Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@uitliefdekiesikvoormezelf.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf en de koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het  (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Uit Liefde Kies Ik Voor Mezelf en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter te Midden-Nederland, locatie tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechtbank aanwijzen.

Uit liefde kies ik voor mezelf

De Vos van Steenwijklaan 75
7902 NP Hoogeveen
T: 06-38135618
info@uitliefdekiesikvoormezelf.nl
Bedrijfsverzamelpand De Drentse Werf

Selecteer een Afleverpunt