Skip to content

Privacy

Privacy:
-Annemieke Katerberg houdt een dossier bij van de behandeling. Op de registratie van uw
gegevens is de ‘Wet op Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing. Deze wet bevat
regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden
geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die
gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De regels zijn weergegeven in onderstaand
privacyreglement.

Reglement:
-Annemieke Katerberg gaat zorgvuldig om met de door uzelf vrijwillig verstrekte gegevens en
heeft als enige toegang tot de gegevens die in het dossier zijn opgenomen.
Naast uw naam, geboortedatum, adres, woonplaats en email-adres, 
verzekeringsnummer worden alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling
opgeslagen in het dossier. 

-U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien, te wijzigen of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:
info@uitliefdekiesikvoormezelf.nl

-Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt zij een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Annemieke
Katerberg reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

-Uw dossier wordt conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt.
Annemieke Katerberg neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

-Annemieke Katerberg heeft geheimhoudingsplicht, alles wat u met haar bespreekt wordt
vertrouwelijk behandeld. 

-Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie van de
cliënten. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft
gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Gegevens worden
alleen aan derden verstrekt indien dit wettelijk verplicht is.

-Het dossier wordt conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar vanaf het moment
van vervaardiging bewaard.

-Mocht u een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met Annemieke
Katerberg. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht via de geldende klachtenregeling
kenbaar maken. Annemieke Katerberg is aangesloten bij de  beroepsorganisatie CAT

Social Media

Bezoek mij ook via social media